Obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti:
  W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o. so sídlom Slovenská 13 A , Nové Zámky 940 01 , Slovenská republika, IČO: 36 564 184 , DIČ: 2021894952IČ; DPH: SK 2021894952 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 15226/N, (ďalej len „Predávajúci"). Predávajúci je platiteľom DPH.

  a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci")

  pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.eldan.sk (ďalej len „eldan.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na eldan.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na eldan.sk a sú dostupné jednak na stránke eldan.sk ako aj v sídle Predávajúceho.
 4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na eldan.sk. Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.
 5. Ak Kupujúci je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.
 6. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na eldan.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné spracovaný systémom elektronického obchodu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na eldan.sk. Cena za tovar je uvedená vrátane DPH.
 9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: 035 / 6400 316 (pondelok až piatok) medzi 07.30 - 16.00 hod., E-mail: w-star@w-star.sk
 10. Elektronické objednanie tovaru a prípadné uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. “Thawte” SSL Web Server Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Je v 128 - bit encrypcii a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na eldan.sk.

Článok II

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých elektronických formulárov.
 2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považuje riadne vyplnenie povinných kontaktných údajov v elektronickom formulári pri objednávke tak, že elektronický systém dovolí zrealizovať a odoslať objednávku do spoločnosti W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 4. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu w-star@w-star.sk
 6. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a poštovné, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.
 8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.
 9. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.
 10. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil elektronický formulár chybne.

Článok III

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.
  2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Objednávka produktu – uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky.
 3. Návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej Predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky Kupujúceho. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky.
 4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

Článok IV

Cenové podmienky

 1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „Kúpna cena“) ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom eldan.sk je uvedená vždy vedľa alebo pod vybraným tovarom. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Kúpna cena uvedená pri tovare v okamžiku vytvorenia objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho a po prevedení objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia.
 3. Kúpna cena produktov je uvedená vrátane DPH a nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
 4. Základným platidlom je mena Euro.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na eldan.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na eldan.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania elektronickej objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 6. V prípade, ak sa na eldan.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný po uskutočnení platby vystaviť Kupujúcemu daňový doklad. 

Článok V

Poštovné a balné

 1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
 2. Pri zasielaní pracovného oblečenia sú na výber nasledovné spôsoby doručenia tovaru:
  2. trieda - Slovenská pošta Balík je posielaný Slovenskou poštou na dobierku. 5,00 €
  1. trieda - Slovenská pošta Balík je posielaný Slovenskou poštou na dobierku. 6,00 €
  GLS - Kuriérska služba Komfortné doručenie priamo k Vám. Platbu vykoná objednávateľ kuriérovi pri odovzdaní tovaru. 6,00 €
 3. Uvedená cena je vrátane DPH. Na základe rozhodnutia Predávajúceho sa uvedená výška poštovného môže zmeniť a v tom prípade platia podmienky na určenie výšky poštovného a výška poštovného uvedená na stránke eldan.sk v čase odoslania elektronickej objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 2. Platba pri dodávke NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar a poštovné uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;
 3. Platba VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru a poštovného uvedenej v elektronickej objednávky na účet W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o., Tatrabanka, účet IBAN SK72 1100 0000 0029 2683 8893, Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

Článok VII

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
 2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. V prípade tovaru skladom je dodacia doba obvykle do 2 pracovných dní, v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne 6-7 týždňov odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. V prípade špeciálnej požiadavky (nekonfekčné veľkosti alebo logo) sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Predávajúceho majú uvedené dodacie termíny orientačný charakter.
 3. Ak Predávajúci nemôže Kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a v prípade uskutočnenia platby do 15 dní mu vrátiť zaplatenú Kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej Kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim automaticky zaniká.
 4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke.
 5. Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
 8. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je Kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri zásielkovom dodaní je Kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
 9. V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 6-7 týždňov od uzavretia Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité a Predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.
 10. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 11. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VIII

Prevzatie produktu

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 2. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 3. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote 5 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením Kúpnej ceny.
 6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky.
 8. Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

Článok IX

Prepravné

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v Kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v elektronickej objednávke alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s Kúpnou cenou.

Článok X

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť Kupujúceho od Kúpnej zmluvy

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), kupujúci má možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonom stanovenej lehote. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme produkt.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
 4. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil Kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia v prípade, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskČau, ideme ránôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva). Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.
 7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho - podnikateľského subjektu sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 8. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany Kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
 9. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné: W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o. so sídlom Slovenská 13 A , Nové Zámky 940 01, Slovenská republika
 10. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
 11. Ak Kupujúci uzatvoril s Predávajúcim Kúpnu zmluvu na dodanie tovaru na mieru, nekonfekčné veľkosti alebo logo podľa predlohy, v tomto prípade nie je možné odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru na mieru, nekonfekčné veľkosti alebo logo podľa predlohy. Nekonfekčné veľkosti sú všetky typy pracovného oblečenia v iných rozmeroch ako v uvedenej tabuľke, rôznych farebných prevedeniach podľa požiadaviek klienta alebo zmena strihu napr. našitie vonkajšieho vrecka alebo zúženie nohavíc.
 12. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, Predávajúci Kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu hodnotu tovaru zníženú o poštovné náklady ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 13. V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 14. Predávajúci po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 15. Na tovar v akcii alebo tovar vo výpredaji sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na ostatný tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.eldan.sk (ďalej len „eldan.sk")

Článok XI

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie (reklamačný poriadok)

 1. Predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany Kupujúceho. V prípade Kupujúceho – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný informovať a čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na popísané chyby.
 5. Ak nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru určeného na zámenu/reklamáciu Predávajúcemu. V prípade, ak ani po následnej výzve Predávajúceho nedôjde zo strany Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na zámenu/reklamáciu má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 6. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, ktorý nie je poškodený nad rámec nevyhnutnej manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s tovarom, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Originálny obal tovaru (originálna krabica) nesmie byť znehodnotená popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 7. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.
 8. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 9. Nárok na uplatnenie reklamácie Kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o kúpe a dokladu o zaplatení a uplynutím záručnej doby tovaru.
 10. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 12. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
 13. V prípade reklamácie produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má Kupujúci nárok na vrátenie Kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má Kupujúci nárok odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.
 14. V prípade vrátenia neprevzatej zásielky zo strany Kupujúceho zasielanej Predávajúcim napr. po neuznanej reklamácii alebo v dôsledku nedoloženia Požadovaných dokladov, si Kupujúci bude mať možnosť vyzdvihnúť tento tovar v sídle Predávajúceho a Predávajúci v súvislosti s uskladnením tovaru účtuje skladné vo výške 1,00 € denne.
 15. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 16. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 17. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 18. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 19. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.
 20. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.
 21. Kupujúci sa môže voči vybaveniu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.
 22. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
 23. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na eldan.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 24. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na eldan.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 25. Kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu na adrese sídla Predávajúceho, a to aj osobne, avšak Kupujúci sa pri uplatnení reklamácie nemôže domáhať okamžitého vybavenia reklamácie u Predávajúceho, ktorá bude vybavená reklamačným oddelením Predávajúceho v zákonom stanovenej lehote a v súlade s týmto VOP.
 26. Ak Kupujúci uzatvoril s Predávajúcim Kúpnu zmluvu na dodanie tovaru na mieru, nekonfekčné veľkosti alebo logo podľa predlohy, tento zakúpený tovar nemožno vrátiť a nevzťahuje sa naň právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v zákonom stanovenej lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Nekonfekčné veľkosti sú všetky typy pracovného oblečenia v iných rozmeroch ako v uvedenej tabuľke, rôznych farebných prevedeniach podľa požiadaviek klienta alebo zmena strihu napr. našitie vonkajšieho vrecka alebo zúženie nohavíc. Tovar na mieru, nekonfekčné veľkosti alebo logo podľa predlohy.
 27. Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými Kupujúcim.
 28. Predávajúci nie je povinný upozorniť Kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 29. Výlučne Kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.
 30. Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.
 31. Uplatňovanie nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje na vady spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Článok XII

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 3. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje (nevyhnutné pre dodanie tovaru) sú dôverné informácie a budú použité iba k uskutočneniu plnenia Kúpnej zmluvy.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je podnikateľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 5. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického -obchodu na eldan.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 6. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 8. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 9. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
 10. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 11. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo na základe písomnej žiadosti Kupujúceho na email w-star@w-star.sk budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera, alebo písomnou žiadosťou na w-star@w-star.sk
 12. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača.

Článok XIII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s týmito VOP a o ochrane osobných údajov.
 2. VOP sú verejne dostupné na eldan.sk a v sídle Predávajúceho.
 3. Pri nákupe tovaru na eldan.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na eldan.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 5. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na eldan.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 6. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z eldan.sk.
 7. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na eldan.sk.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na eldan.sk a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Kupujúcim a Predávajúcim pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú VOP v znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy v mieste trvalého pobytu spotrebiteľa podľa slovenského práva.
 10. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Kúpnej zmluvy sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

V Nových Zámkoch, dňa 01.01.2010
Copyright © 2010 W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o., všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia dňa 01.01.2016

-